Vall de Sant Just

Localització: Sant Just Desvern
Any: 2021
Superficie total: 12 ha
Superficie sostre: 29.456 m²
Nombre d’habitatges: 337
Ús principal: Residencial

Estudis previs del sector de sòl urbà consolidat “Solars d'Endesa a la Vall de Sant Just”, al municipi de Sant Just Desvern.

L’ordenació neix de la necessitat de projectar un nou hàbitat urbà, compacte, complex, cohesiu i divers; preparat per a aconseguir els nous reptes del futur i que permetin implementar els objectius i estratègies de l’Agenda 2030 que; entre altres, permeti incrementar el parc d’habitatges municipals i donar resposta a l’emergència residencial que vivim promovent la cohesió social. La configuració d’aquesta ciutat més amable, més verda i sostenible passa necessàriament per una reflexió global del model urbà que possibiliti implementar els objectius i estratègies de l’Agenda Urbana 2030 com:

Preveure la recuperació ambiental i paisatgística integrant les preexistències i recuperant la vegetació autòctona, recuperar la funcionalitat ambiental dels sòls i millorar el sistema vegetal acostant Collserola a l’àmbit, afavorir una transició amable entre les Valls de Sant Just, integrant el paisatge i connectant amb la urbanització Plana Pedrosa i definir l’ordenació de forma integrada amb la topografia recuperant en la part central l’entorn natural original.

Optimitzar els espais lliures i els equipaments com a part central de referència, identitat i cohesió social, la integració dels espais lliures en el sistema general del municipi i de l’entorn, afavorint els recorreguts i la connectivitat dels sistemes existents, dotar el barri amb un “centre” actiu, que sigui referència i element de cohesió, connexió, relació i identitat pròpia del barri i connectar els equipaments amb els espais lliures per a dinamitzar els espais amb funcionalitat i escales diverses contribuint a la cohesió i identitat del barri.

Altres projectes

ARE de Lleida

Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica a Lleida.