Transformació Residencial de l’àmbit Transmesa

Localització: Premià de Dalt
Any: 2021
Superficie total: 13.951 m²
Superficie sostre: 15.346 m²
Estat: En curs
Nombre d’habitatges: 163
Ús principal: Residencial

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Mar a l'àmbit del sector urbà consolidat “Transmesa”.

Aquesta Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Mar en l’àmbit Transmesa. La conveniència i oportunitat de la present modificació de l’actual POUM de Premià de Mar, ve determinada fonamentalment per les següents raons d’interès públic i social:

Regenerar el model de ciutat transformant els usos industrials vigents a usos residencials. La disposició d’una única peça de 13.909m² de sòl i amb un potencial de 18.082m² de sostre, amb usos majoritàriament industrials, sembla una opció difícil de gestionar en el centre de Premià de Mar, no sols des d’un punt de vista de demanda sinó principalment des del punt de vista del model urbà que suposa. Per contra, apostar per la delimitació d’un sector d’ús residencial en què es barregin els usos enriquirà la trama urbana majoritàriament monofuncional on s’insereixen.

Afavorir l’habitatge assequible garantint el 40% del sostre residencial i el 45% dels habitatges de la modificació en règim d’habitatge de protecció.

Incrementar la reserva d’espais lliures del municipi. Premià de Mar té un dèficit d’espais lliures molt important respecte al que determina la LUC i els estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut, que estableix una reserva mínima d’entre 10-15 m² d’espai lliure per habitant. Així com reforçar el teixit comercial i associatiu en el centre de Premià, afavorir la mobilitat sostenible, la integració de les infraestructures viàries i la dotació d’aparcament i garantir la gestió de l’àmbit, la viabilitat i la sostenibilitat econòmica sense perdre qualitat en el conjunt.

Altres projectes