JURIDIC
R+D+I

Les noves eines digitals ens permeten anticipar els impactes de modificacions urbanístiques.

URBANISME

URBANISME DIGITAL

L’urbanisme digital se centra a crear les eines que, a partir de l’anàlisi i la modelització de les experiències prèvies, permetin obtenir una simulació virtual de les conseqüències d’una ordenació determinada en un territori i població concrets.

Es tracta d’extreure models de representació virtual que permetin preveure amb el rigor necessari les incidències d’una decisió de planejament o una altra.

OUA està en contacte amb el prestigiós MIT Media Lab, que fa anys que desenvolupa eines digitals que permeten analitzar l’impacte que suposen les modificacions en l’urbanisme de les ciutats considerant paràmetres com ara la mobilitat, la població o els centres de consum o lleure.

Les utilitats d’aquesta eina són diverses:

• Permetre al planificador (Administració pública o entitats privades) sondejar les diferents opcions d’ordenació i extreure les conclusions, en especial en l’àmbit sociològic i econòmic, sobre les conseqüències de la implantació teòrica de cadascuna.

• Permetre que l’Administració pública pugui anticipar amb criteris objectius l’adequació d’una determinada proposta de creixement, fins al punt d’estandarditzar un control de qualitat (o de correcció) dels instruments de planificació territorial o urbanística.

• Evitar la presa de decisions urbanístiques sobre l’adopció de models d’ordenació basats en criteris no objectius, oportunistes o “poc transparents”.

• Garantir la implementació d’un model urbanístic conseqüent amb les polítiques públiques en matèria d’ordenació del territori i l’habitatge, tot garantint el principi general de desenvolupament urbanístic sostenible.

La realització d’aquesta proposta permet, a tall d’exemple, la modelització de l’impacte mediambiental de les ordenacions urbanístiques en funció de les seves característiques (per exemple, mobilitat sostenible amb ús del vehicle elèctric, aprofitament de les aigües grises, implementació d’iniciatives d’estalvi energètic, etc.). També podria generar sinergies amb altres camps de la investigació (economia, demografia, sociologia) per a l’anàlisi conjunta de models de creixement.

Aquesta eina pot generar acords interdisciplinaris amb entitats públiques o privades que permetin nodrir una gran base de dades a partir de criteris científics.

En definitiva, aquesta línia d’investigació, com es pot apreciar, certament té un impacte social rellevant i una gran voluntat estructuradora i, en especial, de racionalitat en el creixement futur de les nostres ciutats.

SMART CITY

Una smart city és una comunitat que promou iniciatives integrades per millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis que són innovadors en materials, recursos i models mitjançant l’ús de tecnologia intensiva.

Cada smart city necessita cinc àrees principals: governança digital, planificació urbana i arquitectònica intel·ligent, mobilitat digital (transport), un ecosistema digital (sostenibilitat ambiental i recursos naturals) i serveis intel·ligents. Aquestes cinc àrees estan unides horitzontalment per tres àrees bàsiques més: les persones i la seva ciutadania digital, l’economia digital i les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

EINES DE GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (EGUM)

A OUA tenim el ferm convenciment que el desenvolupament digital també s’ha d’estendre a les eines que puguin facilitar la gestió intensiva de les administracions públiques i que, alhora, puguin dotar de més transparència, si és possible, les gestions que s’hi desenvolupen.

En aquest sentit, a OUA estem desenvolupant EGUM (Eina de Gestió Urbanística Municipal): una aplicació/eina de treball d’entorn web que s’instal·la a cada ajuntament i que permet fer tota la tramitació de l’expedient urbanístic de forma digital des del primer moment, de manera que tots els ajuntaments entren en un format estandarditzat d’informació en el sistema.

Això permet una màxima transparència en l’àmbit municipal, ja que en qualsevol moment qualsevol persona el podria consultar i la Comissió d’Urbanisme podria saber en tot moment l’estat de l’expedient. Tot el que es fes amb l’aplicació “alimentaria” on-line el MUC.

L’aplicació estaria estructurada per capes, que anirien donant cada vegada més informació:

NIVELL BÀSIC
NIVELL PREMIUM

També permetria:

COMISSIONS

Comissions d’urbanisme on-line

PARTICIPACIÓ

La participació ciutadana a la xarxa

INFORMACIÓ

Informació del territori en temps real (4D)

APPS

Apps de consulta del MUC i altres.

Els valors que aquesta eina té per als municipis són els següents:

• Simplificació del tràmit i assistència en el procés de l’expedient urbanístic.

• Un entorn integral que compleix (i permet complir) tot el que estableix la normativa legal (per això cal el ple suport de l’Administració central).

• Una eina de govern transparent, que resolgui la implementació telemàtica de l’exposició i la consulta pública del procés de planejament urbanístic.

• En aquest procés, el suport de l’Administració central per aconseguir la validesa legal de la tramitació telemàtica és essencial per lliurar al municipi un valor afegit substancial. A canvi, l’Administració central s’allibera de la introducció manual dels expedients, amb la qual cosa es guanya immediatesa i capacitat per complir els seus propis compromisos de transparència.