Sagrada Familia

  • Ubicació Barcelona
  • > Client Públic
  • Any 2019
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala City
  • Equip OUA & Gamma

“L’aprovació del pla ha sigut com definir les normes del joc: ara tots els jugadors saben com hi han d’intervenir”

En un article del 1907, l’artista Joan Llimona ja parlava de la “meravellosa anormalitat” que la construcció del temple de la Sagrada Família en el cor de l’Eixample havia provocat, i de la necessitat d’un marc especial per donar-li un espai adaptat a les seves particulars característiques. 112 anys més tard, OUA-gamma, en col·laboració amb Pareja Advocats reben l’encàrrec de regular la situació urbanística del temple, un document clau per poder acabar l’obra amb totes les garanties legals, protegint, alhora, l’especificitat del patrimoni i assegurant el seu engranatge amb l’entorn. En Mauro Mas, l’arquitecte d’OUA & Gamma responsable de la redacció del pla, ens revela les claus del projecte.

Què ha significat l’aprovació d’aquest pla?
De manera prèvia a l’existència d’aquest pla, era evident la falta de connexió entre el temple i l’entorn, així com la indefinició dels seus límits. L’aprovació del pla ha sigut com definir les normes d’un joc de taula: així es pot començar la partida i tots els jugadors saben com hi han d’intervenir.

Com s’aprecia l’aplicació del pla i a qui beneficia?
El pla ha permès millorar les condicions perimetrals no regulades del temple, assegurant un correcte funcionament del monument. S’ha redactat amb la intenció de reduir la saturació dels vials i evitar aglomeracions massives de persones a les voreres i els accessos de manera que aquests siguin segurs i estiguin ben dissenyats per a l’ús i la funció que han de tenir. La implementació del pla beneficia no només als visitants del monument (uns vint milions a l’any), sinó també a les persones que hi treballen i a totes les veïnes i veïns del barri. A més, és un dels primers estudis de pacificació urbana que s’ha implementat a la ciutat de Barcelona (abans, fins i tot, que les superilles), un model que suposa una reducció de l’impacte mediambiental en l’entorn alhora que facilita la mobilitat.

De quines realitats parteix la redacció del document?
El temple de la Sagrada Família ha estat, gairebé des de l’inici de la seva construcció i no solament des d’una perspectiva tècnica, un element modificador del seu entorn. Els diferents planejaments i propostes que s’han succeït a la ciutat han considerat, d’una manera o d’una altra, la presència del temple. Això ha determinat, al llarg dels anys, la creació d’una sèrie d’espais lliures en l’entorn, que, altrament, segurament ja haurien estat edificats com la resta d’illes residencials de l’Eixample.

Amb la redacció d’aquest pla, aquestes actuacions, que han estat sempre objecte de debat (un debat que encara avui és present), troben un marc rigorosament documentat, estudiat i regulat que ha permès la millor implementació possible de la Sagrada Família en l’entorn on s’ubica.

Quins són alguns dels punts que contempla el pla?
El pla incorpora els plànols de l’avantprojecte del temple, que tenen caràcter normatiu, sense perjudici de la possibilitat d’ajustos que regulen les normes urbanístiques i d’allò que s’estableix en aquestes mateixes normes respecte a les plantes subterrànies. Es defineix també l’alçada màxima de les torres i s’estableix que els soterranis podran ocupar tota la superfície del solar, excepte per sota dels elements protegits. El pla preveu una reserva d’espai, situat a la façana del carrer Marina, per tal de possibilitar una futura connexió directa entre la parcel·la del temple i l’estació de metro veïna. Aquesta reserva no implica l’execució de la connexió, que en tot cas s’haurà de valorar en el futur un cop executades totes les previsions de planejament al voltant del temple. També es fa la previsió de desenvolupament de la il·luminació monumental del temple.

Quines reflexions planteja el projecte?
S’ha fet un gran treball per entendre i explorar com es veu afectada la mobilitat en l’entorn del temple i com s’arriba a aquest amb els diferents mitjans de transport. Tenint en compte aquesta informació, es generen espais pacificats que permeten assumir aquesta gran quantitat de vianants que es concentren al voltant del monument alhora que es millora l’entorn del barri en l’àmbit mediambiental.