La Granja II

  • Ubicació Sitges
  • > Client Privat
  • Any 2019
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala City
  • Equip OUA

“El nou pla prioritza les necessitats actuals del municipi facilitant una nova àrea verda, millors connexions amb l’entorn i nou habitatge públic”

Aquest projecte de modificació del pla urbanístic del sector de la Granja II de Sitges ha suposat la reordenació urbana de l’entorn de l’Ermita de Vinyet. El pla desenvolupa i millora la zona que comprèn un lateral de la via fèrria i un pas soterrat de la mateixa via amb la creació d’una nova àrea d’equipaments, zones verdes i habitatges públics de qualitat, a més de la finalització de l’avinguda de Vilanova. El Jordi Artigas, la Núria Noguer i la Carlota García de la Iglesia, arquitectes redactors del projecte, ens en donen alguns detalls.

Quins elements motiven la necessitat de modificació del pla?
Estudiant el pla previ, s’observa un excés d’ús destinat al sector terciari, especialment al sector hoteler, que contrasta amb una manca d’habitatge de protecció oficial. El nou pla prioritza les necessitats actuals del municipi amb una reclassificació del terreny que permet millores substancials en els usos permesos.

De quina manera millora el pla les condicions prèvies de la zona?
Gràcies al projecte, els veïns han guanyat una gran àrea verda contínua i nous equipaments, així com una millor connexió amb l’altra banda de les vies del tren, on hi ha un institut i zones residencials que abans estaven molt aïllades de la resta del teixit urbà de Sitges. La reinterpretació i l’estudi de les dades i les necessitats de l’entorn mitjançant la modificació del planejament urbà també ha permès augmentar l’oferta d’habitatge públic del municipi.

Quina ha estat la metodologia del procés de treball?
Les modificacions de plans urbanístics que fem sempre parteixen d’una anàlisi rigorosa del planejament existent aprovat, que contrastem amb una radiografia del territori i un treball de camp amb diversos estudis per revelar les necessitats reals de la zona i els seus habitants. Per realitzar aquests estudis, comptem amb la participació d’especialistes en medi ambient, mobilitat urbana i viabilitat econòmica per tal de poder dissenyar quines són les opcions òptimes i més responsables amb l’entorn i els seus usuaris.

Com interactua el projecte amb l’entorn en el qual està ubicat?
En tot projecte d’urbanisme, l’entorn és clau per entendre el context i com s’ha d’actuar a l’hora d’implementar una proposta. En aquest cas, ens trobem en una zona actualment no consolidada, però que compta amb un monument reconegut a Sitges, l’Ermita del Vinyet. Donat que aquest és un punt d’interès i una atracció per a locals i visitants al municipi, es fa necessari consolidar-ne l’entorn i assegurar-ne un bon accés i conservació.

Quins elements preveu el pla i amb quin objectiu?
Per una banda, s’han definit els vials amples i espais per a vianants i vehicles, optimitzant i prioritzant la mobilitat no rodada a favor del transport públic i dels vianants. També s’han determinat els usos de cada una de les parcel·les i les alçades dels edificis juntament amb els seus límits. Aquestes directrius serveixen per al disseny de les propostes arquitectòniques o paisatgístiques dels diferents espais que formen part de la zona.

Quina aportació fa al sector un projecte com aquest?
El projecte demostra que utilitzar les eines de planejament de manera adequada i, sobretot, actualitzada es tradueix en importants millores per als ciutadans.