Gavà Sud

  • Ubicació Gavà
  • > Client Privat
  • Any 2019
  • Estat En procés
  • Categoria Urbanisme
  • Escala Municipality
  • Equip OUA

“La necessitat de fer millores ambientals i funcionals fa imprescindible la revisió i modificació de plans urbanístics”

La revisió i modificació de plans urbanístics és un dels punts forts del Departament d’Urbanisme d’OUA, i així ho demostra la modificació del projecte d’urbanització del sector Pla de Ponent de Gavà. Gràcies a l’àmplia capacitat d’anàlisi de l’empresa, s’ha aconseguit actualitzar un pla del 2008 per permetre’n l’execució d’acord amb les noves necessitats i criteris urbanístics i de sostenibilitat. Ens ho explica en detall la Núria Noguer, cap del Departament d’Urbanisme d’OUA.

Quins motius fan necessàries modificacions com la que presenta aquest projecte?
L’urbanisme està lligat a l’evolució de l’entorn, però, de vegades, certes intervencions urbanístiques no són possibles a causa de normatives que, amb el temps, necessiten una revisió. En el cas d’aquest projecte, l’actualització de la normativa, els nous assessoraments de companyies, la confluència amb la futura urbanització veïna de Els Joncs i la necessitat d’actualitzar preus i fer millores ambientals i funcionals fan imprescindible la modificació de l’anterior pla.

Quina és la principal diferència amb el pla d’urbanització aprovat l’any 2008?
En la present modificació del pla, tan sols s’ha dividit l’àmbit en dues etapes constructives. D’aquesta manera, s’ha assolit que cadascuna de les etapes pugui funcionar de forma autònoma pel que fa a vialitat i serveis, a diferència de la divisió del terreny en nou sectors que contemplava el projecte de 2008.

Per què es decideix no mantenir aquesta divisió en nou sectors?
Els sectors que defineix el projecte aprovat l’any 2008 no tenen autonomia funcional perquè no garanteixen els serveis urbanístics a peu de parcel·la. Això significa que, d’acord amb el previst a l’article 169 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, no es podrien recepcionar les obres d’urbanització.

Quins altres aspectes requerien modificacions?
Per poder desenvolupar la xarxa de clavegueram pluvial, és del tot necessari que ja estigui construït i operatiu el clavegueram dels sectors d’aigües avall.

La xarxa elèctrica de mitja tensió cal que tingui l’anell tancat com a criteri bàsic que imposa la companyia distribuïdora, la qual cosa implica la necessitat d’ocupar amb aquesta xarxa la totalitat de cada etapa.

Per la seva banda, els dos parcs de la ribera (Canyars i Calamot), malgrat trobar-se dins l’Etapa I, s’han definit i valorat en un projecte independent, seguint el mateix esquema del 2008.

Respecte al pressupost, també s’ha mantingut el mateix criteri entre obres bàsiques i obres complementàries.