POUM Salou

Localització: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou, Tarragona.
Any: 2022
Superficie total: 1.510 ha
Estat: Avanç de plànols
Ús principal: Ciutat

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Salou, Tarragona.

Salou és municipi costaner situat a la comarca del Tarragonès, que pertany a la província de Tarragona. A pesar que els primers assentaments coneguts, en l’actual zona geogràfica de Salou, es remunta a l’establiment dels ibers i de la civilització romana, si avancem fins ho historia més recent, podem dir que és un municipi de recent creació. Concretament, des de la segregació del 1989, respecte de Vila-seca.

Amb més de 7 milions de pernoctacions turístiques cada any, és després de Barcelona, la major destinació turística de Catalunya. Est, és un aspecte fonamental en l’anàlisi i la diagnosi de Salou, perquè és una característica molt particular, alhora de preveure o dibuixar el futur urbanístic del municipi, que afectarà el teixit social, econòmic i cultural.

El present document d’anàlisi i diagnosi respon a la voluntat de concentrar tota la informació disponible del municipi, que tingui afectació al planejament general, de manera sintètica i amb mirada global, per a disposar una base àmplia i sòlida, previ a l’inici dels treballs de l’avanç de planejament.

El procés d’anàlisi i diagnosi s’ha fet paral·lelament al de la participació ciutadana, i per tant, ha afavorit notablement la informació que han rebut els ciutadans alhora de participar en la formulació del POUM. Els plans d’anàlisis i diagnosis sintetitzen de manera gràfica les principals problemàtiques i reptes que Salou ha d’afrontar en la definició del nou model d’ordenació urbanística que té per endavant.

Altres projectes