Pla de Reixac

Localització: Montcada i Reixac
Any: 2022
Superficie total: 406 ha
Superficie sostre: 398.900 m²
Estat: En curs
Ús principal: Espai Públic/ Industrial

Proposta de formulació d'un Pla Director Urbanístic al Pla de Reixac, a Montcada i Reixac.

La proposta que es presenta es redacta amb la voluntat d’ordenar i regular un àmbit de grans dimensions, d’unes característiques molt singulars i úniques a la regió metropolitana de Barcelona, que ve donada tant per la situació i característiques de l’àmbit. És un punt de connectivitat ecològica, un espai amb agricultura de secà únic a escala metropolitana i un veritable potencial com a espai natural de proximitat per a ús social dels municipis de l’entorn i com a gran parc metropolità del Vallès.

Al mateix temps, i en atenció a les infraestructures, als sectors industrials de l’entorn i a les necessitats de diferents empreses a implantar-se en àmbits com aquest del sector, el Pla de Reixac també es configura com un espai molt òptim per a poder implantar activitat econòmica en el seu perímetre.

Per tot, la proposta de PDU que es redacta s’estructura sobre la base de 3 eixos principals, que justifiquen en l’hora els objectius principals de la proposta:
– La protecció de l’entorn natural, la connectivitat ecològica i els valors ambientals de l’àmbit.
– La conveniència de la reducció de sòl destinat a Equipaments Metropolitans a l’àmbit.
– La necessitat i idoneïtat d’Activitat Econòmica que completi el perímetre.


Altres projectes