Assessorament jurídic basat
en l’experiència amb un profund
coneixement de la matèria urbanística

1. Urbanisme

Impugnació en via administrativa i contenciosa administrativa del planejament, la redacció d’informes urbanístics i la diligència deguda, com també tramitació i assessorament en matèria d’expropiacions forçoses.

2. Planejament i gestió urbanística

Redacció de tot tipus d’instruments de planejament i de gestió urbanística, com ara plans generals d’ordenació, plans parcials, plans de millora urbana i projectes de reparcel·lació i urbanització.

3. Dret
administratiu

Interposició de recursos i al·legacions en via administrativa, responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i expedients de llicències d’activitat.

4. Disciplina urbanística

Assessorament i defensa jurídica en legalització de finques fora d’ordenació o volums disconformes, ordres de suspensió i expedients de restauració de la legalitat física alterada.

5. Dret immobiliari

Tramitació i assessorament d’expedients de resolució de discrepàncies tant al Cadastre com al Registre de la Propietat. Elaboració d’informes i redacció de contractes per a la promoció, la construcció, la compravenda, les donacions, els arrendaments i, en general, tot tipus de contractes relacionats amb el dret immobiliari, com també constitucions de propietats horitzontals, complex immobiliari i declaracions d’obra nova.

6. Contractació pública

Redacció de plecs de clàusules i assessorament als licitadors en matèria de contractes del sector públic, recursos especials en matèria de contractació i resolució de contractes.

Normativa de referència habitual