Transformació Residencial de l’àmbit Metalogènia

Localització: Premià de Dalt
Any: 2021
Superficie total: 19.341 m²
Superficie sostre: 16.440 m²
Estat: En curs
Nombre d’habitatges: 172
Ús principal: Residencial

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Mar en l'àmbit del sector urbà no consolidat “Triginer - Metalogènia”.

L’àmbit Triginer – Metalogènia objecte s’ordena sobre la base dels objectius principals anteriorment exposats i seguint els objectius del POUM actualitzats segons els requeriments actuals del municipi.

Quant al sistema viari, la modificació proposa ordenar el nou programa previst sobre l’eix viari del Torrent de Can Malet, optimitzant la reserva i funcionalitat d’aquest sistema en guany d’una major reserva d’espais lliures i àrees d’urbanització tova i permeable.

Els sistema d’espais lliures i equipaments s’incrementa. Els primers es plantegen conservant la gran reserva d’espai públic prevista al POUM, si bé s’incrementa la seva dimensió, amb la finalitat de garantir una transició amable entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable del municipi confrontant del Masnou. Els segons es materialitzen mitjançant la cessió de Can Malet, masia inclosa en el Catàleg de Béns Protegits del municipi.

Finalment, la modificació planteja un canvi en l’ordenació i usos previstos pel planejament vigent fent possible el desenvolupament de l’àmbit des d’un punt de vista de viabilitat econòmica, però també afavorint un model d’implantació permeable en continuïtat amb el teixit existent afavorint la transició amb el sòl no urbanitzable. Alhora, l’ordenació prevista, preveu 1.517m² de sòl privat amb destinació pública en sòl incrementant quantitativament i qualitativament la reserva d’espais lliures, afavorint la cohesió i permeabilitat de l’ordenació prevista amb el teixit consolidat reforçant les connexions paral·leles a l’eix de la costa.

Altres projectes