Llobregós Can Mateu

Localització: Barcelona
Any: 2019
Superficie total: 3.827 m²
Superficie sostre: 3.970 m²
Estat: Aprovat inicialment
Nombre d’habitatges: 48
Ús principal: Residencial i Espai Públic

Modificació Puntual i reparcel·lació del Pla General Metropolità en l'àmbit Llobregós Can Mateu al districte d'Horta-Guinardó, Barcelona.

L’àmbit objecte de la modificació s’ordena en tres espais clarament diferenciats:

– A Oest, com a punt culminant del carrer d’Aiguafreda i les cases de les Bugaderes, i relacionant-se amb el nou passeig verd del Carrer Llobregós previst en el planejament vigent, es preveu una extensa zona verda, 1.158,25 m² (Clau 6b) que recorre tot l’àmbit de nord a sud.

– Dividint l’àmbit en dos, es manté la reserva viària (Clau 5) prevista en la MPGM 2010 que dona continuïtat en la Baixada de Can Mateu preveient una millor connexió entre els carrers Llobregós i Granollers.

– Les zones d’aprofitament privat es concentren en la zona Est de l’àmbit. Aquesta zona (clau 18c) és l’àmbit que es destina, en ordenació volumètrica específica pels usos residencials, tant d’habitatge protegit com d’habitatge lliure.

Altres projectes