La Granja II

Localització: Sitges
Any: 2019
Superficie total: 70.190 m²
Superficie sostre: 35.095 m²
Estat: Aprovat inicialment
Nombre d’habitatges: 216
Ús principal: Espai Públic/ Residencial/ Equipament

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Sitges en l'àmbit del Pla Parcial Urbanístic "La Granja II".

Altres projectes