Vilafranca del Penedès – Pau17

Enginyeria

Vilafranca del Penedès – Pau17

Enginyeria
 • Any: 2010
 • Localizació: Sector PAU 17, Vilafranca del Penedés

L’objectiu d’aquest projecte d’urbanització és la definició tècnica i econòmica dels elements d’obra necessaris per a la urbanització de l’illa delimitada pels carrers d’Igualada, Doctor Zamenhof, Pere Alagret i General Zurbano del terme municipal de Vilafranca del Penedès (Barcelona). Atès que l’àmbit d’aquesta actuació és una illa delimitada per aquests carrers, existents, pavimentats i enfront d’edificacions, les rasants de tots aquests vials es mantenen sense cap tipus de modificació. Es manté també tota la vorera que envolta l’actuació; l’únic tram pavimentat de nova creació és el corresponent a la zona verda que hi ha a la cantonada que formen els carrers Doctor Zamenhof i Pere Alagret, i els seus pendents s’adapten per permetre la connexió entre tots dos carrers. De la mateixa manera es mantenen les amplades de calçada i vorera dels vials existents i el moviment de terres es limita a la regularització de cotes dins de la zona verda.
Les actuacions que cal fer sobre el paviment que hi ha, des del punt de vista dels acabats, són les següents:
• Implantació de gual de vehicles format per peces prefabricades de formigó per a l’accés a l’aparcament comú de l’actuació, situat al carrer d’Igualada.
• Implantació de guals de vianants a la intersecció dels carrers de Doctor Zamenhof i Pere Alegret, amb dues tipologies diferents en funció de l’amplada de la vorera.

 • Urbanisme:

  10%
 • Enginyeria:

  85%
 • Jurídic:

  5%
Tornar