El Carme

Localització: Premià de Dalt
Any: 2022
Superficie total: 63.196 m²
Superficie sostre: 14.000 m²
Estat: En curs
Nombre d’habitatges: 145
Ús principal: Residencial

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt en l'àmbit del sector PP3 El Carme.

L’àmbit PP3 Carme objecte de la present modificació s’ordena en base els objectius del POUM actualitzats segons els requeriments actuals del municipi.

Quant al sistema viari, la modificació proposa consolidar el carrer dels Sis Pobles allargant el seu traçat fins al carrer Torrent Castells. A l’encreuament del mateix amb la carretera BV-5024 es planteja una rotonda que facilitarà la circulació en aquest punt. Al límit sud del sector, la proposta planteja un viari per a vianants que conformarà un passeig contemplatiu, gràcies a la seva cota d’emplaçament, aproximadament 2m per sobre del carrer Ca Sobirà en gairebé tot el seu recorregut.

Els sistemes d’espais lliures i equipaments s’incrementen respecte el planejament vigent, la MP POUM en el sector Carme aprovada el 13 de novembre de 2008, en un total de 238,03m². Tots dos sistemes es materialitzen mitjançant la cessió de la part oest dels antics jardins de la finca de la Torre del Pi.

Finalment, la modificació planteja un canvi en l’ordenació prevista pel planejament vigent, fent possible el desenvolupament de l’àmbit des d’un punt de vista de viabilitat econòmica, però també afavorint un model d’implantació permeable que mantingui el creixement de baixa densitat plantejat al planejament vigent.


Altres projectes