Camping i piscina onades a la Costa Daurada

Localització: Cunit
Any: 2022
Superficie total: 34 ha
Estat: Aprovat inicialment
Ús principal: Terciari/ Hoteler

Pla Especial Urbanístic per a la implantació, a Cunit, d'un càmping i les seves altres activitats complementàries.

L’àmbit del Pla Especial comprèn els sòls que ocuparà el nou Càmping amb Laguna, l’àmbit de la Masia Calç Pla, els seus jardins, els accessos i altres sòls que formen part de la mateixa finca . D’aquesta manera, l’àmbit integra tots els sòls que es veuen afectats per la nova implantació, tant quant als solo de cessió a l’ajuntament, com les millores de mobilitat i accessos, com la preservació dels sòls en zona agrícola d’interès paisatgístic a preservar.

Es proposa una ordenació que s’estructura sobre la base de l’edifici de la masia Calç Pla com a eix central vertebrador de la implantació. A partir d’aquest element patrimonial i tot el seu entorn -accessos i jardins- s’estructura la resta de la implantació. Tenint en compte aquest element patrimonial central i els diferents elements estructuradors del territori -com són els dos turons en l’oest de Calç Pla, el mosaic agroforestal estructurat per una sèrie de murs de pedra seca, el pas de la riera de Cunit i els seus afluents i les vies principals de comunicació-, s’ordena la implantació buscant la màxima adaptació i integració en el lloc.

S’aprofita l’actual camí d’accés a la finca, que travessa l’àmbit, com a accés a les diferents activitats. D’aquesta manera, es concentren els diferents accessos rodats en un radi de 500m, afavorint així la mobilitat a peu quant a la connexió de les diferents activitats. Així com l’adequació i ampliació d’un únic camí d’accés que minimitza l’impacte sobre el territori i el paisatge existent.

Altres projectes