ENGINYERIA
ASSET MANAGEMENT

Plataforma especialitzada en la gestió tècnica, urbanística i jurídica de carteres d’actius al territori nacional per a les principals entitats financeres i servicers durant els últims deu anys.

JURÍDIC

Granularitat i capil·laritat

A causa de l’elevat nombre d’actius sota gestió i de la seva dispersió al territori, a OUA disposem d’un gran coneixement tant de les normes urbanístiques com de les estratègies de desenvolupament de les diferents administracions públiques.

Evolució d’actius

OUA s’ha consolidat durant aquests últims deu anys com una autèntica plataforma permanent de control i gestió dels actius immobiliaris per a entitats financeres i servicers.

L’adaptació contínua a les necessitats del client ha estat clau perquè actualment s’ofereixi un alt nivell de control, agilitat i eficiència en aquest apartat, gràcies al coneixement detallat de les característiques, les casuístiques i les condicions dels actius.

Aquesta activitat de negoci ha generat un elevat coneixement de les carteres de REO i NPL tant de Sareb com de les entitats financeres i servicers.

Servicer Integral

OUA disposa de l’àrea d’Assets, especialitzada en l’assessorament, el suport i la consultoria tècnica, urbanística i jurídica a entitats financeres, les seves societats immobiliàries i servicers per a la gestió de les carteres d’actius.

El seu àmbit d’actuació engloba l’anàlisi, la gestió i la transformació dels actius immobiliaris que tenen en cartera i disposa d’un suport puntual directe d’altres departaments interns de l’empresa, complementaris, com ara els d’Urbanisme, Arquitectura, Enginyeria o Jurídic.

OUA és, conseqüentment, una oportunitat contrastada per a l’externalització dels serveis bàsics que garanteixin l’anàlisi rigorosa, el manteniment i el desenvolupament de determinades carteres d’actius.

També, basant-se en aquest coneixement pròxim als actius i a les seves casuístiques, ofereix un nivell de proactivitat adaptat a les necessitats del client pel que fa a la detecció d’oportunitats, propostes de posada en valor d’actius i altres serveis relacionats amb la consolidació dels drets urbanístics.

0 1

SEGUIMENT URBANÍSTIC

GESTIÓ REACTIVA
DE CARTERES D’ACTIUS
DE BAIX RISC

Necessitat:
Manteniment dels drets i els deures, les condicions i la informació dels actius.

Objectius:
1. Anàlisi preliminar de l’actiu. Informe i pla d’acció.
2. Conservació dels drets urbanístics davant de possibles alteracions.
3. Gestió reactiva d’incidències o notificacions.
4. Conservació de les condicions de seguretat i salut exigides.
5. Control documental i administratiu.
6. Monitoratge de publicacions oficials relacionades.

0 2

SUPERVISIÓ URBANÍSTICA

GESTIÓ ACTIVA
DE SÒLS EN
SITUACIÓ DE RISC

Necessitat:
Control, gestió i anàlisi de les accions actives de terceres parts.

Objectius:
1. Avaluació i seguiment de les accions, siguin de l’Administració o d’ens privats.
2. Proactivitat en les estratègies de desenvolupament.
3. Gestió activa d’incidències o notificacions.
4. Estudi de possibles millores en la consolidació dels drets urbanístics.
5. Acompanyament a juntes de compensació o associacions de propietaris.

0 3

GESTIÓ URBANÍSTICA

GESTIÓ ACTIVA
DE CONSOLIDACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

Necessitat:
Gestió per l’optimització, la consolidació i el desenvolupament de sòl.

Objectius:
1. Avaluació, gestió prèvia i coordinació del desenvolupament de nous plans urbanístics o modificacions dels existents a les noves necessitats.
2. Coordinació de projectes d’urbanització, estudis complementaris o altres necessitats pròpies de l’enginyeria civil.
3. Coordinació de projectes de reparcel·lació, convenis urbanístics o altres instruments propis del dret urbanístic.

Serveis Tècnics

DIGITALITZACIÓ D’EXPEDIENTS

Cada dia els nostres clients gestionen una gran quantitat d’informació relacionada amb els actius immobiliaris: dades de la compra de l’immoble, dades registrals, dades de taxació, dades de la situació urbanística, dades referents a la localització, etc.

Les dades de la localització són fonamentals per saber la situació geogràfica de l’actiu, la delimitació física i el context territorial més immediat.

Així i tot, sovint aquesta informació només es té en format paper, en PDF o es disposa de les coordenades x i y d’un punt aleatori de la propietat, i això n’impedeix l’explotació en un sistema d’informació geogràfica.

La digitalització és el procés de delimitació del perímetre d’un actiu en suport digital a partir d’un format en paper o PDF.

Aquest procés és el pas previ per introduir-lo en una base de dades georeferenciada i analitzar, mitjançant un sistema d’informació geogràfica, els riscos i les oportunitats de cadascun dels actius.

GEOREFERENCIACIÓ

La georeferenciació és l’ús de coordenades geogràfiques per assignar una ubicació espacial als actius immobiliaris. La capacitat de localitzar de manera precisa els actius és fonamental per treballar amb sistemes d’informació geogràfica (SIG).

Els SIG permeten emmagatzemar els actius immobiliaris en una base de dades georeferenciada, visualitzar-los en un mapa i relacionar-los amb l’entorn més immediat. L’explotació dels actius mitjançant un SIG aporta nombrosos beneficis a les entitats bancàries, com per exemple:

• La contraposició amb altres capes d’informació rellevant (cadastre, planejament urbanístic, etc.).
• La gestió eficient dels actius, el monitoratge del seu estat i la consulta i l’actualització de les seves característiques.
• L’obtenció del valor de taxació dels actius i l’anàlisi comparativa amb el valor de mercat de les propietats de la zona.
• L’anàlisi de l’impacte d’afectacions urbanístiques.
• La presa de decisions i la millora del rendiment de les operacions comercials.

VIGILÀNCIA AUTOMATITZADA DE PUBLICACIONS OFICIALS

Les entitats financeres i els servicers treballen amb un gran volum d’actius que estan subjectes a les modificacions urbanístiques que puguin dur a terme les administracions competents.

És per això que es torna una necessitat la incorporació d’eines que facilitin la consulta àgil de les publicacions dels butlletins i els diaris oficials que puguin afectar els seus interessos.

Les tecnologies actuals permeten desenvolupar sistemes intel·ligents d’indexació, cerca i notificació automàtiques per a les informacions rellevants contingudes a les publicacions dels butlletins i els diaris oficials, com també d’altres fonts obertes. Amb l’ús de tecnologia avançada podem garantir un bon seguiment de les modificacions urbanístiques que són susceptibles d’afectar els actius de les entitats financeres i servicers.

Els avantatges principals d’implementar sistemes d’indexació, cerca i notificació automàtiques de publicacions oficials en la gestió d’actius són:

• Administració amb consistència i garanties de totes les informacions corresponents als diferents butlletins oficials.
• Consulta àgil de les publicacions que surten diàriament als butlletins i els diaris oficials, incloent-hi consultes històriques sobre els continguts de les mateixes fonts.
• Consulta renovada i històrica de les afectacions per a qualsevol actiu nou que s’incorpori a la cartera.
• Vigilància automàtica d’incidències susceptibles d’afectar la cartera d’actius i reports específics (configurable) per a cada usuari del sistema. El sistema redirigeix la informació a l’analista assignat.
• Sistema d’alertes en temps real.