ASSET
JURÍDIC

Controlar el dret administratiu, urbanístic i immobiliari ens permet defensar i maximitzar els drets dels nostres clients

URBAN ANALYTICS & STUDIES

ASSESSORAMENT JURÍDIC BASAT EN L’EXPERIÈNCIA AMB UN PROFUND CONEIXEMENT DE LA MATÈRIA URBANÍSTICA

URBANISME

Impugnació en via administrativa i contenciosa administrativa del planejament, la redacció d’informes urbanístics i la diligència deguda, com també tramitació i assessorament en matèria d’expropiacions forçoses.

PLANEJAMENT I
GESTIÓ URBANÍSTICA

Redacció de tot tipus d’instruments de planejament i de gestió urbanística, com ara plans generals d’ordenació, plans parcials, plans de millora urbana i projectes de reparcel·lació i urbanització.

DRET ADMINISTRATIU

Interposició de recursos i al·legacions en via administrativa, responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i expedients de llicències d’activitat.

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Assessorament i defensa jurídica en legalització de finques fora d’ordenació o volums disconformes, ordres de suspensió i expedients de restauració de la legalitat física alterada.

DRET IMMOBILIARI

Tramitació i assessorament d’expedients de resolució de discrepàncies tant al Cadastre com al Registre de la Propietat. Elaboració d’informes i redacció de contractes per a la promoció, la construcció, la compravenda, les donacions, els arrendaments i, en general, tot tipus de contractes relacionats amb el dret immobiliari, com també constitucions de propietats horitzontals, complex immobiliari i declaracions d’obra nova.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Redacció de plecs de clàusules i assessorament als licitadors en matèria de contractes del sector públic, recursos especials en matèria de contractació i resolució de contractes.

NORMATIVA DE REFERÉNCIA HABITUAL

Els enllaços a BOE i portal jurídic de la Generalitat proporcionen accés a la versió més actualitzada de la norma.