ASSET
JURÍDIC

Controlar el dret administratiu, urbanístic i immobiliari ens permet defensar i maximitzar els drets dels nostres clients

R+D+I

ASSESSORAMENT JURÍDIC BASAT EN L’EXPERIÈNCIA AMB UN PROFUND CONEIXEMENT DE LA MATÈRIA URBANÍSTICA

URBANISME

Impugnació en via administrativa i contenciosa administrativa del planejament, la redacció d’informes urbanístics i la diligència deguda, com també tramitació i assessorament en matèria d’expropiacions forçoses.

PLANEJAMENT I
GESTIÓ URBANÍSTICA

Redacció de tot tipus d’instruments de planejament i de gestió urbanística, com ara plans generals d’ordenació, plans parcials, plans de millora urbana i projectes de reparcel·lació i urbanització.

DRET ADMINISTRATIU

Interposició de recursos i al·legacions en via administrativa, responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i expedients de llicències d’activitat.

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Assessorament i defensa jurídica en legalització de finques fora d’ordenació o volums disconformes, ordres de suspensió i expedients de restauració de la legalitat física alterada.

DRET IMMOBILIARI

Tramitació i assessorament d’expedients de resolució de discrepàncies tant al Cadastre com al Registre de la Propietat. Elaboració d’informes i redacció de contractes per a la promoció, la construcció, la compravenda, les donacions, els arrendaments i, en general, tot tipus de contractes relacionats amb el dret immobiliari, com també constitucions de propietats horitzontals, complex immobiliari i declaracions d’obra nova.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Redacció de plecs de clàusules i assessorament als licitadors en matèria de contractes del sector públic, recursos especials en matèria de contractació i resolució de contractes.

CASOS D’ÈXIT

“Vam aconseguir legalitzar l’ús com a apartament turístic d’una masia en sòl no urbanitzable.”

TURISME

“Èxit en la gestió per aconseguir el traspàs d’una llicència d’activitat hotelera en un municipi on hi havia suspensió de llicències d’aquest tipus, amb la revaloració consegüent de l’actiu.”

HOTELER

“Vam aconseguir reduir significativament i en alguns casos fins i tot la improcedència de les multes per disciplina urbanística a través d’al·legacions i recursos.”

SANCIONS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA