ARE Montesa

Localització: Esplugues de Llobregat, Barcelona
Any: 2019
Superficie total: 11 ha
Superficie sostre: 215.041 m²
Estat: Aprovado definitivamente
Nombre d’habitatges: 2.105
Ús principal: Residencial

Modificació Puntual del Pla Director Urbanístic “Àrea Residencial Estratègica de la Montesa” a Esplugues de Llobregat.

Les Àrees Estratègiques Residencials són aquelles actuacions d’interès supramunicipal que es promouen des de l’administració pública amb la finalitat de subvenir als dèficits de sòl per a funcions residencials, per a fer efectiu el dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un barri d’alta qualitat per a promoure habitatge assequible, crear ciutat i reordenar el territori. Es tracta d’una oportunitat molt significativa per la seva centralitat metropolitana (es troba entre grans infraestructures de mobilitat), per a preveure un gran volum d’habitatge protegit i executar les previsions del planejament vigent en relació amb les noves connexions viàries. S’han considerat necessàries unes reserves mínimes de sòl per al sistema públic d’habitatge dotacional del 1,5% del sòl total dels sectors inclosos en l’àmbit de cada PGOU. També per a habitatges provisionals: habitatges destinats a atendre les necessitats temporals de col·lectius de persones amb necessitats assistencials o d’emancipació.

Altres projectes