Serveis

OUA és un estudi d’Urbanisme, Arquitectura, Enginyeria i Asset Management que ofereix un enfocament multidisciplinari i holístic als seus clients garantint la coherència al llarg de tot el procés del projecte.

OUA GAMMA

Urbanisme

CV Urbanisme

Redactem plans que ordenen el conjunt del territori com: plans directors urbanístics (PDU), plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), així com programes d’actuació urbanística municipal (PAUM).

Redactem plans que tenen com a objecte l’ordenació urbanística d’àmbits o sectors concrets, com són per exemple els plans parcials (PP) i plans de millora urbana (PMU). També executem modificacions de planejament general per a reordenar àmbits concrets, tant per a l’administració pública com per a privats.

Assessorem i redactem projectes de reparcel·lació, realitzem el seu seguiment fins a la inscripció en el registre de la propietat, incloent-hi l’esmena de discrepàncies cadastrals. També realitzem taxacions i valoracions, igual que informes d’expropiació i geolocalització de finques registrals.

Realitzem un assessorament especialitzat en matèria d’urbanisme, oferint solucions tècniques i legals per a resoldre problemes i respondre consultes relacionades amb projectes urbans. Els nostres experts proporcionen orientació en la interpretació de normatives, optimització de dissenys i viabilitat de projectes, assegurant el compliment dels requeriments urbanístics.

Desenvolupem masterplans i estudis previs exhaustius per a analitzar i planificar àrees urbanes. Aquests documents contemplen aspectes com l’anàlisi d’usos del sòl, l’avaluació de la capacitat d’infraestructures existents, el disseny de xarxes de transport i la identificació d’àrees d’oportunitat per al desenvolupament urbà. El nostre enfocament es basa a avaluar la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes.

Duem a terme anàlisis detallades de l’entorn urbà, considerant aspectes com la morfologia urbana, les característiques socioeconòmiques de la població, les necessitats de serveis i equipaments, així com l’avaluació d’impactes ambientals i la identificació d’oportunitats de millora. Aquestes anàlisis proporcionen informació clau per a la presa de decisions en el desenvolupament de projectes urbans.

OUA ARQ

Arquitectura

CV Arquitectura

En una primera fase creativa conceptualitzem una primera idea de projecte en la que es detallen aspectes funcionals i de programa, característiques constructives, així com un avanç del pressupost de l’obra.

Dissenyem les característiques generals del seu projecte amb la finalitat d’obtenir la llicència urbanística o altres autoritzacions administratives per a la seva adequació a la norma urbanística i així validar la seva construcció.

Redactem memòries, plànols i càlculs tècnics per poder executar l’obra. Mentre que definim solucions constructives per fer viable la seva edificació.

Dirigim l’execució material de les nostres obres verificant els productes i materials de construcció, els replantejos i controlant una correcta execució d’aquesta.

Treballem amb tecnologies BIM per facilitar la gestió d’informació de projectes d’edificació o infraestructures per a una major eficiència econòmica i mediambiental.

Millorem espais per crear solucions personalitzades per a cada espai tenint en compte la selecció i distribució del mobiliari, una correcta il·luminació, textures i colors, organització i emmagatzematge, així com el pressupost.

Creem entorns paisatgístics atractius, sostenibles i funcionals, que promoguin la connexió amb la naturalesa i el benestar de les persones.

OUA CIAE

Enginyeria

CV Enginyeria

Els nostres experts s’encarreguen d’optimitzar la funcionalitat i l’estètica dels espais urbans, millorant la qualitat de vida dels habitants. Projectes que involucren la planificació i disseny d’infraestructures urbanes, com a carrers, voreres, xarxes de serveis públics i àrees verdes.

Realitzem projectes de construcció i rehabilitació d’infraestructures marítimes, com a molls, ports, dics i esculleres. Aquests projectes inclouen anàlisis d’onatge, estudis d’impacte ambiental, disseny estructural i supervisió d’obres marítimes.

Garantir una gestió adequada i sostenible dels recursos hídrics. Els nostres projectes de plantes de depuració inclouen sistemes de filtració, processos biològics i tecnologies avançades per a eliminar contaminants i produir aigua de qualitat. També desenvolupem projectes de disseny i construcció de plantes de tractament d’aigües potables i sistemes de distribució. Aquests projectes inclouen la selecció de tecnologies de tractament, el disseny de xarxes de distribució i el compliment de regulacions sanitàries.

Garantir una gestió adequada i sostenible dels recursos hídrics. Els nostres projectes de plantes de depuració inclouen sistemes de filtració, processos biològics i tecnologies avançades per a eliminar contaminants i produir aigua de qualitat.

Desenvolupem projectes de disseny i construcció de plantes de tractament d’aigües potables i sistemes de distribució. Aquests projectes inclouen la selecció de tecnologies de tractament, el disseny de xarxes de distribució i el compliment de regulacions sanitàries.

Ens encarreguem del traçat viari, disseny geomètric, anàlisi de capacitat i seguretat viària, considerant les necessitats de mobilitat i les regulacions vigents. Realitzem projectes de disseny i construcció de carreteres, tant per a millores en infraestructures existents com per a noves vies.

Utilitzant tècniques que inclouen la implementació d’àrees verdes, sistemes d’infiltració i recol·lecció d’aigües pluvials, contribuïm a la mitigació d’inundacions i la conservació del medi ambient. Els nostres experts en enginyeria dissenyen espais urbans utilitzant tècniques de drenatge sostenible basades en naturalesa (SBS) i drenatge urbà sostenible (SUDS).

Implementem solucions de millora del drenatge urbà, incloent-hi el disseny de sistemes de drenatge pluvial, retenció i emmagatzematge d’aigua de pluja, i gestió d’abocaments conforme a la normativa vigent (RD 1290/2012).

Desenvolupem plans i projectes per a la planificació i millora de xarxes de serveis, com a proveïment d’aigua, xarxes de clavegueram, xarxes elèctriques i telecomunicacions. Els nostres serveis inclouen el disseny d’infraestructures, anàlisis de capacitat, optimització de xarxes i gestió eficient dels serveis urbans. Avaluem també la seva eficiència tècnica i econòmica incloent estudis de viabilitat, avaluació de costos i beneficis, optimització de recursos i propostes de millora en la gestió de serveis urbans.

Gestionem projectes d’obra civil i estructures relacionades amb la indústria, incloent-hi plantes industrials, estructures de contenció, fonamentacions i ponts. Els nostres serveis abasten des de la planificació fins a la supervisió de la construcció.

Desenvolupem estratègies i projectes per a enfortir la resiliència urbana, considerant l’adaptació al canvi climàtic, la gestió de riscos i la planificació d’infraestructures i serveis capaços de resistir i recuperar-se d’esdeveniments adversos.

Brindem serveis de direcció d’obra, supervisant i controlant el procés constructiu de projectes urbans i industrials. Els nostres experts s’encarreguen d’assegurar que els projectes s’executin d’acord amb els plans, les especificacions tècniques i els estàndards de qualitat establerts.

OUA LEGAL

Legal

Orientem i assistim en matèria de normativa, regulacions i processos legals, amb l’objectiu de garantir el compliment de les lleis i normes aplicables en cada projecte.

Oferim serveis legals relacionats amb el planejament i la gestió urbanística. Això inclou l’anàlisi de normatives urbanístiques, l’elaboració d’informes legals, la tramitació de llicències i permisos, i la representació legal en procediments administratius i judicials relacionats amb l’àmbit urbanístic.

El nostre equip legal està especialitzat en dret administratiu, la qual cosa ens permet brindar assessorament en procediments administratius, elaboració de contractes públics, recursos administratius i qualsevol altra qüestió relacionada amb l’administració pública i el seu marc legal.

Fem costat als nostres clients en qüestions de disciplina urbanística, incloent-hi la detecció i resolució d’infraccions urbanístiques, la representació legal en procediments sancionadors, i la defensa dels drets dels nostres clients davant els òrgans administratius i judicials competents.

Brindem assessorament legal en matèria de dret immobiliari, abastant qüestions relacionades amb la compravenda de béns immobles, contractes d’arrendament, constitució de garanties i qualsevol altre aspecte legal relacionat amb la propietat i l’ús de béns immobles.

OUA LEGAL

Assets

Oferim un servei integral de gestió legal en l’àmbit de la urbanització, arquitectura i enginyeria. Això implica el seguiment i control d’aspectes legals en totes les etapes d’un projecte, des de la planificació inicial fins al lliurament final, assegurant el compliment dels requisits legals i normatius aplicables.

El nostre equip legal realitza un seguiment i anàlisi contínua de l’evolució legal dels actius, brindant assessorament en matèria de canvis normatius, actualització de documentació legal i resolució de possibles contingències legals que puguin sorgir al llarg del cicle de vida dels actius.

Visuals

Creem renders i vídeos arquitectònics d’alta qualitat que permeten visualitzar projectes abans de la seva construcció. Utilitzem programari avançat de modelatge i renderitzat per a generar imatges fotorrealistes i animacions que mostren el disseny, la il·luminació, els materials i els detalls arquitectònics de manera precisa.

Combinem plànols arquitectònics amb elements visuals en 3D per a presentacions comercials i de màrqueting. Aquests plànols mostren de manera atractiva i realista com es veurà un espai comercial una vegada construït, permetent als clients visualitzar el seu potencial i prendre decisions informades.

Desenvolupem renders i vídeos que representen projectes d’urbanisme, mostrant la planificació i el disseny d’àrees urbanes. Utilitzem tècniques de renderitzat i animació per a visualitzar carrers, parcs, edificis i altres elements urbans, brindant una visió clara i detallada de com es veurà l’entorn urbà en el seu conjunt.

Experiències immersives en projectes arquitectònics i urbanístics. Mitjançant l’ús de dispositius de realitat virtual, els clients poden explorar virtualment els espais i entorns dissenyats, permetent-los tenir una sensació realista de com serà l’experiència final.

Explorar de manera interactiva els projectes arquitectònics i urbanístics. Aquests tours utilitzen fotografies panoràmiques i tecnologia de navegació per a brindar una experiència envolupant, on els usuaris poden moure’s lliurement i explorar cada detall de l’espai des de diferents angles.

Capturem imatges i vídeos aeris utilitzant dron propi, brindant una perspectiva única i espectacular dels projectes arquitectònics i urbanístics. Aquests vídeos ofereixen una visió panoràmica i una comprensió visual de l’entorn, mostrant la relació del projecte amb el seu entorn natural i ressaltant característiques especials des d’una perspectiva elevada.

Oferim una gamma completa de serveis, incloent-hi inspecció i diagnòstic per al manteniment d’infraestructures, consultoria especialitzada en renovació i pròrroga de concessions, planejament urbanístic (plans especials), construcció i rehabilitació d’edificis portuaris, integració paisatgística de noves infraestructures, així com estudis exhaustius d’impacte ambiental per a garantir la sostenibilitat dels projectes.

Oferim una àmplia gamma de serveis adaptats a les necessitats actuals i futures dels ports. Des de l’adequació per a fer front al canvi climàtic fins a projectes de dragatge per a restaurar calats i construir noves infraestructures, passant per la reordenació de flotes i el dimensionament de sistemes de fondeig.
També ens ocupem de l’ampliació i millora d’escars, projectes de marines seques per a optimitzar dàrsenes portuàries, projectes de rehabilitació per danys naturals, abalisament conforme a normatives, memòries d’explotació, estudis de mobilitat i plans d’autoprotecció, emergència i usos del port.

Ens especialitzem en la integració d’espais marítims amb entorns urbans i naturals, promovent activitats socioculturals i millorant l’accessibilitat per a impulsar el desenvolupament social i comunitari en les àrees portuàries.

Ens enfoquem a oferir solucions sostenibles que inclouen la conscienciació ambiental, reducció de petjada de carboni, eco-estructures marítimes, control de qualitat de l’aigua, optimització del consum i gestió de residus, regulació lumínica i acústica, així com certificacions de qualitat i medi ambient.

Oferim serveis en tecnologia marítima d’avantguarda, com la instal·lació de torretes intel·ligents per a monitoratge de dades de consums, el control d’accessos portuaris, i la gestió integral de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a optimitzar l’operativitat i seguretat dels ports.

Oferim assessorament jurídic especialitzat en l’àmbit marítim-portuari, incloent-hi la creació d’estructures jurídiques, assessorament en temes de ports i costes, gestió d’autoritzacions i concessions, renovació de concessions i prorrogues, redacció de contractes, gestió societària, normativa de clubs nàutics, i elaboració de reglaments i plans de comunicació per a usuaris.

Oferim serveis d’assessorament economicofinancer especialitzats abastant des de l’articulació de contractes públics i acords públic-privats fins a l’anàlisi estratègica de licitacions i seguiment financer de concessions i pròrrogues, due diligence, elaboració d’informes per a decisions estratègiques, anàlisis de viabilitat econòmica, tramitació d’autoritzacions financeres, arbitratge i estudis d’impacte econòmic i socioeconòmic.